ഫാക്ടറിയും സർട്ടിഫിക്കറ്റും

ഫാക്ടറി ടൂർ

DIE-CASTING

ഡൈ-കാസ്റ്റിംഗ്

LED CHIPS STICKING

എസ്എംടി മെഷീനുകൾ

TEST LAB

ടെസ്റ്റ് ലാബ്

PRODUCTION LINE

പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈൻ

AGING TEST

ഏജിംഗ് ടെസ്റ്റ്

PACKING STORAGE

പാക്കിംഗ് സ്റ്റോറേജ്

സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

CE

സിഇ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

LVD

എൽവിഡി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

RoSHS

RoHS സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

SAA

എസ്എഎ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്